My image My image

Inschrijfvoorwaarden OWV

Door in te schrijven als lid van de Onderlinge Watersport Vereniging verklaart u zich akkoord met het volgende:

U hebt de intentie om lid te worden van de vereniging en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen. De statuten en het havenreglement zullen u ter hand worden gesteld. In het bijzonder verwijzen wij naar de plicht om als werkend lid enkele malen per jaar een werkbeurt te doen. U belooft zich als lid in te zetten voor een goede sfeer op de haven.

Tegelijk met uw inschrijving betaalt u de inschrijfkosten van € 25,00, bij voorkeur door overmaking op bankrekeningnummer NL07INGB0002210427. Na ontvangst van uw inschrijfformulier en betaling wordt de acceptatieprocedure gestart.

In deze periode wordt u door de toelatingscommissie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De toelatingscommissie adviseert het bestuur over toelating van nieuwe leden.

Het bestuur beslist over uw toelating. Daarbij wordt het advies van de toelatingscommissie zwaar meegewogen alsmede de eventuele bezwaren van andere leden. Het bestuur stelt u zo spoedig mogelijk in kennis van zijn beslissing.

Na acceptatie van uw aanvraag wordt u € 350,00 entreekosten in rekening gebracht, alsmede de contributie en de kosten voor de toegewezen ligplaats voor de rest van het lopende kalenderjaar (naar rato). Bij een eventuele afwijzing bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Indien er geen vrije box beschikbaar is wordt u op de wachtlijst geplaatst. Uw boot mag – indien er plaats is en uitsluitend in overleg – tegen daggeldtarief in de haven liggen. Het daggeld bedraagt € 0,50 per hele meter bootlengte per dag, met een minimum van € 2,50 per dag.

Indien u nog geen boot heeft kunt u eveneens op de wachtlijst worden geplaatst. Er wordt echter geen lege box voor u gereserveerd: Kandidaten mét boot hebben voorrang bij de toewijzing van een box.

Voordat u uw ligplaats kunt innemen moet uw boot minimaal W.A. verzekerd en gekeurd zijn. Die keuring wordt uitgevoerd door onze eigen keuringscommissie. Daarbij wordt gelet op uiterlijke staat en veiligheid. Belangrijk daarbij is de ouderdom van eventuele gasslangen en de aanwezigheid van een 2kg poederblusser.

Inschrijfformulier